• 10. UN FABRİKASI YÖNETİMİ

  Bölüm Yazarı
  Fatih ALAYBEYİ

  10.1. İşletmenin Tanımı
  10.2. Girişimin (Teşebbüs) Tanımı
  10.3. Girişimcinin (Müteşebbis) Tanımı
  10.4. İşletmelerin Kuruluş Amaçları
  10.5. İşletme Türleri

  10.5.1. Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler
  10.5.1.1. Kamu işletmeleri
  10.5.1.2. Özel işletmeler
  10.5.1.3. Karma işletmeler
  10.5.2. Tüketim biçimine göre işletmeler
  10.5.3. Ürettikleri mal ve hizmetin çeşidine göre işletmeler

  10.6. Bir İşletmenin Kuruluş Aşamaları
  10.6.1. İmkân etüdü
  10.6.2. Ön yapılabilirlik etüdü
  10.6.3. İşletme yatırım projelerinin hazırlanması
  10.6.3.1. Ekonomik etüt
  10.6.3.2. Teknik etüt
  10.6.3.3. Finansal etüt
  10.6.4. Proje değerlendirme ve yatırım kararı
  10.6.5. Kesin proje
  10.6.6. Projenin uygulanması ve işletme üretim faaliyetine geçiş

  10.7. Mali ve Finansal Yönetim
  10.7.1. Mali tablo tanımı, türleri ve özellikleri
  10.7.1.1. Bilanço
  10.7.1.2. Gelir tablosu
  10.7.1.3. Satışların maliyeti tablosu
  10.7.1.4. Nakit akım tablosu
  10.7.2. Finansal yönetim

  10.8. Entegre Kalite Yönetimi
  10.8.1. Un sektöründe gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi
  10.8.1.1. Kalite ve gıda güvenliği ekibinin oluşturulması
  10.8.1.2. Ürün tanımlama
  10.8.1.3. Üretim akış ve doğrulama
  10.8.1.4. Potansiyel tehlikelerin tespiti ve risk analizi
  10.8.1.5. KKN’lerin belirlenmesi
  10.8.1.6. Kritik limitlerin belirlenmesi
  10.8.1.7. İzleme ve doğrulama yöntemlerinin ve frekansının belirlenmesi
  10.8.1.8. Düzeltme/düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
  10.8.1.9. Sorumlular
  10.8.1.10. Gıda güvenliği planının hazırlanması
  10.8.1.11. Gıda güvenliği sisteminin doğrulanması

  10.9. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
  10.9.1. Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili kavramlar
  10.9.1.1. Müşteri
  10.9.1.2. Müşteri yaşam boyu değeri
  10.9.1.3. Müşteri sadakati
  10.9.1.4. Veri tabanlı pazarlama
  10.9.1.5. İlişkisel pazarlama
  10.9.2. Müşteri ilişkileri yönetimi süreci
  10.9.2.1. Müşteri seçimi
  10.9.2.2. Müşteri edinme
  10.9.2.3. Müşteri koruma
  10.9.2.4. Müşteri derinleştirme

  10.10. Teknoloji Yönetimi
  10.10.1. Teknoloji kavramının tanımı
  10.10.2. Teknoloji yönetimi nedir?
  10.10.2.1. Teknolojik rekabet stratejileri
  10.10.2.2. Teknolojik planlama
  10.10.2.3. Teknolojik tahmin
  10.10.2.4. Teknolojik risk analizi
  10.10.2.5. Teknolojik Ar-Ge yönetimi
  10.10.2.6. Teknolojinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
  10.10.2.7. Teknoloji transferi
  10.10.2.8. Teknoloji entegrasyonu ve kullanımı
  10.10.2.9. Teknolojinin ticarileştirilmesi ve pazarlanması
  10.10.2.10. Teknoloji yöneticisi ve bilgi organizasyonunu yönetme

  10.11. Prodüktivite ve İnovasyon
  10.11.1. Prodüktivite (Verimlilik)
  10.11.2. İnovasyon
  10.11.3. Un sanayinde prodüktivite sorunları
  10.11.3.1. Hammadde
  10.11.3.2. İşletme kapasitesi ve özellikleri
  10.11.3.3. Teknoloji kullanımı
  10.11.3.4. Kalifiye personel istihdamı
  10.11.3.5. Mevzuat